De familie Zadeits in Purmerend

(Wil je de afbeeldingen groter zien? Klik er dan op.)

Willem Willemsz Sadeits (Zadeijts) ook genaamd Sadeits.
Willem was gehuwd met Trijntje Andries Siffelt.
Uit dit huwelijk:

 • Anna (Antje) Zadeits, geboren Purmerend ca. 1762, winkelierster, overleden Purmerend 16.11.1830, ongeveer 68 jaar oud.
  Anna is in ondertrouw gegaan Purmerend 12.10.1783 en getrouwd aldaar 26.10.1783, op ongeveer 21-jarige leeftijd met Claas Bakker (33 jaar oud), gedoopt Jisp 22.5.1750, overleden voor 11.1830, hoogstens 80 jaar oud, zoon van Crelis Claasz Bakker en Dieuwertje Willems.
  Claas is eerder getrouwd Purmerend 18.5.1774, op 23-jarige leeftijd met Antje Bijtjes, geboren Wormer.
  (Advertentie)
  Het behaagde de alwijze Voorzienigheid, heden morgen omstreeks 11 ure, na een langzaam verval van krachten, door den dood tot zich te nemen, onze waarde Tante en Behuwd-Tante, ANNA ZADEITS, Wed. C. Bakker, in den ouderdom van bijna 68 jaren.
  Purmerende, 16 November 1830
  Uit aller Naam W. ZADEITS Execut. Testamr.
  Strekkende deze tot kennisgeving aan Vrienden en Bekenden.

 • Willem Zadijts, geboren Purmerend 15.9.1767, gedoopt aldaar 18.9.1767 (ev.luth.).
 • Willem Zadeits (Zadeijts), gedoopt Purmerend 8.10.1769 (ev.luth.), volgt onder II.

II Willem Zadeits (Zadeijts), gedoopt Purmerend 8.10.1769 (ev.luth.), koopman, overleden Purmerend 3.4.1830, 60 jaar oud, zoon van Willem Willemsz Sadeits (Zadeijts) (I) en Trijntje Andries Siffelt.

(Advertentie)
Op Saturdag den 30 April 1796 is op de Hoornsche Koemarkt vermist: een zwartbonte Vaare KOE, oud zynde 8 … 9 Kalveren, gemerkt aan de regtezyde, tusschen de Heup en de Staart, met een Z; die dezelve teregt brengt of aanwyzinge daarvan doet, aan Willem Zadeyts te Purmerende, zal genereus beloond worden.

(Advertentie)
Na een veeljarig sukkelen, ontsliep heden morgen omstreeks elf ure, in den ouderdom van 60 jaren en 6 maanden, na eene echtverbintenis van 36 jaren, mijne waardige Echtgenoot, WILLEM ZADEITS, in leven Lid van den Raad dezer Stad.
Kalm waren zijne laatste levensdagen, zacht en zoo wij op vaste gronden vertrouwen, zalig zijn einde, dit troost mij en mijne kinderen en doet ons de altijd wijze wil der Goddelijke Voorzienigheid eerbiedigen.
Purmerende, 3 April 1830
C. WEBER, Wed. W. Zadeits

Willem was gehuwd met Catharina (Kaatje) Weber, geboren Purmerend 1770, overleden aldaar 6.1.1842, 71 jaar oud, dochter van Hendrik Weber en Hillegond Bakker.

(Advertentie)
Het behaagde de alwijze Voorzienigheid heden morgen van ons te nemen, onze dierbare Moeder en Behuwd-Moeder, CATHARINA WEBER, Weduwe den Heer Willem Zadeits. Zij bereikte den ouderdom van 71 jaren en bijna 4 maanden; zacht en kalm was haar einde en ook, zoo wij hopen en vertrouwen, zalig.
Purmerende, 6 Januarij 1842.
W. ZADEITS
H. ZADEITS
A.M. ZADEITS, geb. UHLENBROEK

Uit dit huwelijk:

 • Willem Zadeits, geboren Purmerend 18.5.1795, volgt onder III-a.
 • Hendrik Zadeits, geboren Purmerend 13.11.1797, gedoopt aldaar 19.11.1797 (ev.luth.), volgt onder III-b.

III-a Willem Zadeits, geboren Purmerend 18.5.1795, koopman, overleden Purmerend 29.1.1844, 48 jaar oud, zoon van Willem Zadeits (Zadeijts) (II) en Catharina (Kaatje) Weber.

(Advertentie)
Na eene langdurige ongesteldheid overleed heden nacht, in den ouderdom van ruim 48 jaren, onze Broeder en Behuwd-Broeder, WILLEM ZADEITS, in leven Lid van den Raad dezer Stad.
Smartelijk treft ons zijn gemis, doch inniger treft dit nog zijne drie nagelatene Kinderen, die in hem eenen trouwen raadgever en liefderijken Vader verliezen. God sterke ons, en vertrooste ons met de hoop op eene zalige hereeniging, die ons in Gods alwijze schikkingen doet berusten.
Purmerende, 20 Januarij 1844.
H. ZADEITS
A.M. ZADEITS-UHLENBROEK

(Advertentie)
PUBLIEKE VERKOOPING ten sterfhuize van den Wel-Edelen Heer W. ZADEITS, aan den Slotterburgwal te Purmerende, op Donderdag en Vrijdag den 25sten en 26sten April 1844, des morgens ten 10 ure precies, ten overstaan van den te Purmerende standplaats hebbende Notaris JOHs. EIKEN, van eenen zeer deftigen INBOEDEL, bestaande in fraaije Mahonijhouten Meubelen, Ledikanten, uitmuntende Spiegels met vergulde en bruine Lijsten, Schilderijen, superbe Bedden met Toebehooren, fraaije Bedlinnens, Damast en ander Tafelgoed, keurig blaauw en ander Porcelein, waaronder Borden, Schaaltjes, Schotels, Koffij- en Theegoed en ander soort van Aardewerk, Verlakt-, Koper-, Tin-, Blik-, Glas-, IJzer- en Houtwerk, mitsgaders eenige JUWEELEN en gemaakt GOUD- en ZILVERWERK en eene partij Boeken, en hetgeen meerder te voorschijn zal worden gebragt.
Alles zal ter plaatse voormeld daags vóór de verkooping van des morgens ten 10 tot des nademiddags ten 2 uren kunnen worden bezigtigd.

Willem is getrouwd Purmerend 21.4.1822 (akte 7), op 26-jarige leeftijd met Dieuwertje Kooij (19 jaar oud), geboren Beemster 30.1.1803, overleden Purmerend 29.5.1833, 30 jaar oud, dochter van Jan Kooij (assessor) en Grietje de Vries (veehouderesse).

(Advertentie)
Het behaagde den Almagtigen, mijne geliefde Echtgenoote DIEUWERTJE KOOI, heden avond door den dood van mij te scheiden; zij bereikte den ouderdom van slechts 30 jaren en 4 maanden, waarvan ik ruim 11 jaren met haar in een gelukkig huwelijk leefde. Eene langdurige ongesteldheid maakte een einde aan haar voor mij en mijne drie Kinderen zoo nuttig leven; de gegronde hoop eener zaliger standverwisseling en de troost der godsdienst lenigt mijne smarte.
Purmerende, den 29sten Mei 1833
W. ZADEITS

Uit dit huwelijk:

 • Willem Zadeits, geboren Purmerend 31.3.1824, volgt onder IV.
 • Margaretha Catharina Zadeits, geboren Purmerend 1.10.1826, overleden aldaar 25.12.1859, 33 jaar oud.
  Margaretha is getrouwd Purmerend 14.12.1845 (akte 33), op 19-jarige leeftijd (1) met Simon Visscher (27 jaar oud), geboren Amsterdam 21.11.1818, heel- en vroedmeester, overleden Hillegom 30.5.1852, 33 jaar oud, zoon van Joachim Visscher en Agatha Mooij.
  Margaretha is getrouwd Purmerend 16.11.1854 (akte 30), op 28-jarige leeftijd (2) met Anthonij Jacobus van Limbeek (34 jaar oud), geboren Schoonhoven 9.1.1820, apotheker, zoon van Jan Cornelis van Limbeek (burgemeester van Schoonhoven (1823 en 1838-1843)) en Louwerina Johanna Blommaart.
  Anthonij is later getrouwd Purmerend 19.9.1861 (akte 30), op 41-jarige leeftijd met Anna Maria Sophia Broedelet (35 jaar oud), geboren Ransdorp 12.8.1826, dochter van Daniël Broedelet (predikant) en Gerarda Johanna Roelofsen.
 • Jan Hendrik Zadeits, geboren Purmerend 18.8.1830, overleden aldaar 27.8.1844, 14 jaar oud.

III-b Hendrik Zadeits, geboren Purmerend 13.11.1797, gedoopt aldaar 19.11.1797 (ev.luth.), slijter in wijnen, overleden Purmerend 29.6.1868, 70 jaar oud, zoon van Willem Zadeits (Zadeijts) (II) en Catharina (Kaatje) Weber.

(Advertentie)
Heden overleed, tot diepe droefheid van mij en mijne kinderen, mijn hartelijk geliefde echtgenoot HENDRIK ZADEITS, in den ouderdom van ruim 70 jaren.
Purmerende, 29 Junij 1868
A.M. UHLENBROEK, Wed. H. Zadeits

Hendrik is getrouwd Purmerend 22.9.1839 (akte 20), op 41-jarige leeftijd met Anna Maria Uhlenbroek (25 jaar oud), geboren Amsterdam 7.4.1814, overleden Utrecht 29.6.1872, 58 jaar oud, dochter van George Willem Uhlenbroek en Anna Maria Tielkemeijer.

(Advertentie)
Heden overleed, ten huize van haren neef, den Heer H. MELDER, te Utrecht, onze dierbare moeder ANNA MARIA UHLENBROEK, weduwe van den Heer H. Zadeits, in den ouderdom van 58 jaren.
Purmerende, 29 Junij 1872
M.C. ZADEITS
A.M ZADEITS

Uit dit huwelijk:

 • Catharina Anna Maria Zadeits, geboren Purmerend 3.4.1840, overleden aldaar 29.4.1840, 26 dagen oud.
 • Catharina Anna Maria Zadeits, geboren Purmerend 9.8.1841, overleden aldaar 27.8.1844, 3 jaar oud.

  (Advertentie)
  Werd voor eenige weken ons ouderhart diep gewond door het gemis van onzen eenigen zoon, verpletterend was ons de dag van heden, daar het God behaagde bijna gelijktijdig ons eenig Kind, onze CATHARINA ANNA MARIA, in driejarigen, en onzen Neef, JAN HENDRIK ZADEITS, in veertienjarigen leeftijd uit ons midden te rukken. Met zijnen Broeder en zuster, die mede door dezen slag twee Lievelingen missen, zien wij treurend op hen neder en wenschen Gode te zwijgen.
  Purmerende, 27 Augustus 1844
  H. ZADEITS
  A.M ZADEITS-UHLENBROEK

 • Willem George Zadeits, geboren Purmerend 26.6.1843, overleden aldaar 16.7.1844, 1 jaar oud.

  (Advertentie)
  Heden nacht werd ons ouderhart gewond door het gemis van onzen eenigen zoon, WILLEM GEORGE. Ruim één jaar slechts mogten wij ons in zijn bezit verheugen.
  Purmerende, 16 Julij 1844
  H. ZADEITS
  A.M ZADEITS-UHLENBROEK

 • Catharina Maria Zadeits, geboren Purmerend 9.3.1846.
 • Anna Maria Zadeits, geboren Purmerend 7.8.1849.
 • Willem Hendrik Zadeits, geboren Purmerend 17.1.1851, overleden aldaar 29.3.1852, 1 jaar oud.
 • Willemina Hendrika Zadeits, geboren Purmerend 26.11.1852.

IV Willem Zadeits, geboren Purmerend 31.3.1824, kantoorbediende en houtkoper, overleden Purmerend 6.12.1867, 43 jaar oud, zoon van Willem Zadeits (III-a) en Dieuwertje Kooij.
Willem is getrouwd Ilpendam 24.5.1849 (akte 14), op 25-jarige leeftijd met Maria Jacoba Helena van Garderen (21 jaar oud), geboren Ilpendam 9.4.1828, overleden Purmerend 16.1.1906, 77 jaar oud, dochter van Jacob Gerrit van Garderen (belastingontvanger) en Christina Elisabeth de Graeff.
Uit dit huwelijk:

 • Willem Zadeits, geboren Purmerend 24.3.1850, volgt onder V.

Willem Zadeits, geboren Purmerend 24.3.1850, overleden aldaar 26.12.1891, 41 jaar oud, zoon van Willem Zadeits (IV) en Maria Jacoba Helena van Garderen.
Willem is getrouwd Purmerend 1.8.1878 (akte 21), op 28-jarige leeftijd met Johanna Margaretha Schuurman (27 jaar oud), geboren Alkmaar 4.7.1851, overleden Purmerend 14.4.1900, 48 jaar oud, dochter van Gotlieb Lebrecht Schuurman (koopman en paarden- en rijtuigenverhuurder) en Johanna Margaretha Willkom.
Uit dit huwelijk:

 • Willem Zadeits, geboren Purmerend 21.5.1879, volgt onder VI.

VI Willem Zadeits, geboren Purmerend 21.5.1879, veehouder, overleden Purmerend 4.4.1957, gecremeerd Driehuis-Westerveld 8.4.1957, 77 jaar oud, zoon van Willem Zadeits (V) en Johanna Margaretha Schuurman.
Willem is getrouwd Purmerend 2.10.1901 (akte 34), op 22-jarige leeftijd met Aaltje Honigh (21 jaar oud), geboren Wijdewormer 26.9.1880, dochter van Klaas Honigh (boerenbedrijf) en Maartje de Boer.
Uit dit huwelijk:

 • Willem Zadeits, geboren Purmerend 24.8.1904, volgt onder VII-a.
 • Nicolaas Johan Zadeits, geboren Purmerend 31.5.1907, volgt onder VII-b. 

VII-a Willem Zadeits, geboren Purmerend 24.8.1904, zoon van Willem Zadeits (VI) en Aaltje HonighWillem vertrekt 6.1.1927 naar Medan, N.O.I.; vermelding op gezinskaart vader: ambtshalve Indië 28.2.1934.
Willem is getrouwd Amsterdam 25.1.1934, op 29-jarige leeftijd met Rie Schogt.
Uit dit huwelijk:

 • Hillegina Zadeits, geboren Kwala Mentjirim (NOI) 8.4.1937.
  Hillegina is getrouwd Amsterdam 6.8.1964, op 27-jarige leeftijd met J K Kooper.
 • Willem Zadeits, geboren Kwala Mentjirim (NOI) 27.11.1938.

VII-b Nicolaas Johan Zadeits, geboren Purmerend 31.5.1907, commies ter secretarie, overleden Purmerend 10.2.1977, 69 jaar oud, zoon van Willem Zadeits (VI) en Aaltje Honigh.
Nicolaas is getrouwd Leersum 19.9.1935, op 28-jarige leeftijd met Paulina Francisca Schoemaker (31 jaar oud), geboren Veenendaal 27.7.1904.
Uit dit huwelijk:

 • Willem Zadeits, geboren Purmerend 15.12.1939.
  Willem is getrouwd Alkmaar 27.8.1965, op 25-jarige leeftijd met T G Raven.
 • Alida Wilhelmina Mathilda Zadeits, geboren Purmerend 27.12.1943.
 • Paul Jacob Zadeits, geboren Purmerend 9.11.1945.
  Paul is getrouwd Purmerend 6.5.1970, op 24-jarige leeftijd met T Fris.