Privacyverklaring

Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website, telefonisch contact met ons opneemt en/of zich bij ons aanmeldt als bezoeker of donateur, of een andere dienst aanvraagt, dan registreren wij persoonsgegevens van u. Wij zijn zorgvuldig met de verwerking en beveiliging van uw persoonsgegevens. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt verstaan onder verwerking van persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Elk gegeven waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd is een persoonsgegeven. Het kan gaan om uw naam en contactgegevens en elk ander gegeven dat aan u gekoppeld is of kan worden, waaronder bijvoorbeeld e-mailadres, adresgegevens en geboortedatum. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens verstaan.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Vereniging Historisch Purmerend is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat Vereniging Historisch Purmerend de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat Vereniging Historisch Purmerend verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving. Vereniging Historisch Purmerend is de te Purmerend aan de Kanaaldijk 10 gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Purmerend onder nummer 40624631 en per e-mail bereikbaar via info@vereniginghistorischpurmerend.nl

Waarom gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Vereniging Historisch Purmerend verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Wij verwerken alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.

De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door Vereniging Historisch Purmerend

 • om contact met u te kunnen opnemen;
 • om u informatie te sturen;
 • voor het aangaan en uitvoeren van (leden-, donateurs-, en overige) overeenkomsten;
 • voor het doen van aanbiedingen;
 • voor het afhandelen van klachten en complimenten;
 • om belangenbehartiging te kunnen uitvoeren (individueel en collectief).

Verder gebruiken wij uw persoonsgegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van leden, vrijwilligers en overige betrokkenen bij Vereniging Historisch Purmerend te vergroten en om u te informeren over onze activiteiten en evenementen.

Hierbij trachten wij rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs meer stelt op informatie van Vereniging Historisch Purmerend, dan biedt Vereniging Historisch Purmerend u altijd de gelegenheid om u hiervan uit te laten schrijven.

Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van Vereniging Historisch Purmerend, dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in elke e-mail die Vereniging Historisch Purmerend verstuurt.

Waarom mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?

Volgens de wetgeving mag Vereniging Historisch Purmerend alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. Vereniging Historisch Purmerend  hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 1. Na verkregen toestemming van betrokkenen;
 2. in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
 3. om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
 4. in verband met de gerechtvaardigde belangen van Vereniging Historisch Purmerend, waarbij Vereniging Historisch Purmerend erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is.

Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:

 • het beheer van leden/vrijwilligers/donateursgegevens of ondersteuning daarvan, het verzorgen en verbeteren van de website, waarbij Vereniging Historisch Purmerend door het bezoek aan onze website uw (klik-)gedrag kan vaststellen.

Website en Cookies

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden of aanbiedingen van adverteerders. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd.

De Cookies die we plaatsen treft u aan in onze Cookieverklaring.

Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.

U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Vereniging Historisch Purmerend heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Vereniging Historisch Purmerend heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

Aan wie verstrekken wij uw persoonsgegevens?

 1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen Vereniging Historisch Purmerend
  Vereniging Historisch Purmerend kan uw (persoons-)gegevens uitwisselen tussen de diverse medewerkers en vrijwilligers binnen de organisatie, voor zover dit noodzakelijk is gelet op het doel van de gegevensverwerking.
 1. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten Vereniging Historisch Purmerend
  Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Vereniging Historisch Purmerend of wanneer Vereniging Historisch Purmerend hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.
 1. Geen commercieel gebruik
  Vereniging Historisch Purmerend zal uw persoonsgegevens niet verkopen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Vereniging Historisch Purmerend bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Bij het aanmelden als lid van Vereniging Historisch Purmerend wordt u een aantal persoonsgegevens gevraagd. Daarmee bent u zelf de bron van uw persoonsgegevens.

Wat zijn uw privacyrechten?

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan: Vereniging Historisch Purmerend, Kanaaldijk 10, 1441 LA Purmerend of via e-mail : info@vereniginghistorischpurmerend.nl. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Wilt u meer weten over de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens? Kijk op wetten.overheid.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring voor de laatste versie van ons privacybeleid.

Vragen?

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, mailt u dan naar info@vereniginghistorischpurmerend.nl

24 mei 2018