Omdat we voorlopig nog te maken zullen hebben met de beperkende maatregelen vanwege de verspreiding van het Corona-virus, hebben wij besloten om de Algemene Ledenvergadering wel door te laten gaan,  maar deze op alternatieve wijze vorm te geven.

Wij gaan over tot het organiseren van een beperkte vergadering met enkel de vereiste agendapunten. Het zal een video vergadering worden (conform de tijdelijke wet covid-10) via TEAMS.

De stukken over 2019 en het jaarverslag 2020 kunt u vinden op deze pagina.

AGENDA

  1. opening door de voorzitter
  2. mededelingen
  3. jaarverslag 2020
  4. financieel verslag 2020
  5. verslag kascommissie en decharge aan bestuur
  6. begroting 2021
  7. benoeming nieuwe bestuursleden : aftredend voorzitter T. Abercrombie en benoeming G. Schotsman, benoeming H. Gankema als algemeen bestuurslid, aftredend secretaris W. Rijswijk en benoeming secretaris Th. Schreuder
  8. ingekomen stukken en sluiting

Als u deze vergadering wenst bij te wonen, ontvangen wij uw aanmelding, voorzien van uw naam en lidmaatschapsnummer en eventuele vraag aan het bestuur (indien van toepassing) graag voor 4 april 2021. U zult daarna de ink voor deelname per e-mail ontvangen. De vragen kunt u mailen naar : secretaris@vereniginghistorischpurmerend.nl